VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Installationer för värme och kyla

 

Byggnad

Hur ska jag välja högsta och lägsta nivå i indata byggnad?

 

Val av nivå är beroende hur öppet det är mellan olika våningsplan. Nivåer för varje byggnadsdel ska räknas från lägsta golvnivån i den sammanhängande rumsvolymen.

Kontorshus kan i många fall vara sammanhängande i många våningsplan medan bostadshus alltid är avgränsade av lägenhetsskiljande bjälklag.

 

Varför ska jag lägga in innerbyggdelar

Interna byggdelar påverkar beräkningen på två sätt.

Interna byggdelar lagrar värme vid temperaturvariationer och vid direkt solinstrålning lagras solvärme även om inte lufttemperaturen förändras.

Programmet bygger upp en modell med energiutbyte mellan innerväggar och ytterväggar. När det blir en temperaturskillnad mellan olika rumsytor sker ett strålningsutbyte. Man kan säga att innerväggar hämtar upp värme genom kontakten med rumsluften och strålar ut värmen mot ytterväggar. Ju större invändig yta desto större kontakt mellan rumsluft och ytterväggar.

Hur väljer jag andel värmeeffekt i golvvärmesystem

Andelen avser värmeeffekt som ska levereras till rumsluften. Varje byggnadsdel har sin andel som kan vara proportionell mot byggnadsdelens area men även andra faktorer kan spela in. Man kan dela in i rum med olika effektbehov.

I tvåplansvillor är det inte ovanligt att golvvärmen i nedre planet även får ta en del av effektbehovet i det övre planet. Den interna omfördelningen beror på hur öppen planlösningen är. Med en mycket öppen planlösning kan man flytta över upp till 50 % av effektbehovet i det övre planet till bottenplanet.

Hur simulerar man varma elvärmda glas.

Om man enbart håller rumstemperatur på glasets insida kan man reducera värmemotståndet i glaset med övergångsmotståndet på glasets insida.

Om man värmer med glaset, vilket är mindre lyckat, kan man simulera glasets termiska egenskaper som en 1D byggdel med värmeskikt som tar en andel av effektbehovet. Fönstret anger man då enbart med optiska egenskaper utan U-värde. Modellen är inte exakt men ger en god approximation.

 

 

 Zonberäkning

Hur använder man VIP-Area vid beräkning med flera zoner.

Man spar en VIP-Area-fil för varje zon.

 Ventilation

 

Varför får jag lägre energianvändning när jag höjer lägsta temperatur för tilluft.

Oftast ger ökad tilluftstemperatur ökad energianvändning på grund av att man värme tilluft trots att rumstemperaturen är högre än kravet.

Men om den ökade tilluftstemperaturen uppnås i huvudsak med återvinning så medför den ett ökat användande av återvinningen. Det resulterar då i ökad övertemperatur i rummet men den värmen lagras i byggnaden och uppvärmning övrig tid minskar.

Hur kan man beräkna självdragsventilation?

När det handlar om energiberäkning är det oftast mest ändamålsenligt att anta att man uppnår vissa ventilationskrav oavsett typ av system. Det är oftast mindre intressant att konstatera att man spar energi genom att inte uppfylla kraven på luftomsättning.

Man beräknar då med enbart frånluftsflöde. Energi till fläktar sätts till noll genom att fläkttryck sätts till noll.

Man kompletterar med uteluftsventiler så att undertrycket ligger på nivåer som man klarar med självdrag dvs max 5-10 Pa beroende på skorstenshöjd.

 

Sen kan man även simulera självdragsflöde genom att sätt in otätheter motsvarande frånluftsskorstenar. Det kräver en separat analys at transportkapacitet i frånluftskanaler. I princip bör det finnas en viss balans mellan flödesmotstånd i uteluftsventiler och frånluftskorsten för att ett självdragssystem ska fungera bra.

Hur hanterar man vädring

I Sveby-projektets insdataguide för bostadshus finns olika förslag på hur man kan hantera vädring.

 

Vi förordar att man lägger till ett litet luftflöde utöver ordinarie ventilation.

Under indata ventilation kan man kalla ett ”Aggregat” för ”Vädring” där man lägger sätter in från- och tilluft motsvarande vädringsflödet.

 

Vi avråder från att lägga till ett energipåslag. Det kan aldrig bli ”rätt” då det inte tar hänsyn till solfångare, värmepumpar eller en rad andra faktorer som påverkar energianvändningen.

 

Hur simulerar man en torpargrund

I de flesta fall kan man beräkna torpargrund som platta på mark. Även om den är uteluftsventilerad så är ventilationen oftast inte så stor att den påverkar energiomsättningen.

Ska man vara mer exakt så räknar man grunden som en separat zon. Man släpper då på temperaturkraven så att man inte får uppvärmning eller kyla.

Lägg in kattgluggar i den omfattning de finns.

Hur simulerar man en frånluftsventilerad varmgrund

Räkna grunden som en separat zon. Lägg in ett ventilationsaggregat och lägg byggnadens frånluftsfläkt som tillfutsfläkt i grundens zonberäkning för att få med värmen från frånluftsfläkten. Frånluft från grunden simuleras enligt faktiskt utförande med fläkt eller enbar med en otäthet.

Hur byter jag språk i VIP-Energy?

Klicka på ”Norm” under menyvalet ”Indata”