VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Version 3.0.2

Buggfixar

Zonberäkning: Vid markering av kryssruta för gemensam mapp för samtliga filer tappades ursprunglig sökväg bort.

Kopiering av befintliga sammansatta data vid tillägg av nytt material.

Vid tillägg av material i tom materiallista kunder programmet krascha.

Programmet kraschade i vissa fall om man satte startvecka till 0 i driftfall.

Beräkning av invändigt konvektivt värmeövergångstal har modifierats.

Buggfix: Justerad transmittans enligt solskyddsfunktion beräknades med 100 % glasandel.

Beräknad återvinning av solfångare i försörjningscentral var ej korrekt.

Vid beräkning med centralvärmepump drogs inte värmepumpens effekt av vid redovisning av effektbehov BBR

Kompletteringar

Redovisning av BBR12 har utgått och BBR22 har tillkommit.

Underlag för effektkrav redovisas mer detaljerat.

I 2D och 3D indatadialoger har flyttning av

2D- och 3D-indata: Vid flyttning av material i figur låses materialets läge tills pekaren flyttats 10 pixlar.

Värmeavgivning från tappvarmvatten har kompletterats med indata för rörlängder.

Beräkning av dU-värde för byggnadsdelar mot mark har ändrats så att dU läggs till U-värde för byggdelen och inte till U-värde för byggdel och mark. Inverkan av dU minskar därmed för byggdelar orienterade mot mark.