VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  
 

1 Sammanfattning

2 Indatadialoger

2.1 Vänsterklick i listbox

2.2 Klick på OK

2.3 Knappar 2

2.4 Snabbmenyval ”Infoga”

2.5 Snabbmenyval ”Lägg till”

2.6 Drag och släpp funktion

2.7 Knappar för ”flytta upp och Flytta ner”

2.8 Delete-tangenten

2.9 Ändrad benämning av ”Indata”

2.10 Koppling indata (projektdata)-katalogdata

2.11 Ångra- / Gör om- funktion

2.12 Kopiering av katalogdata

2.13 Tidsscheman

3 Funktionstangenter

4 Nyckeltal

5 Dataexport

6 VVC-Förluster

7 Grafisk presentation

7.1 Skalor

7.2 Varaktighetsdiagram

8 Indata värme kyla

9 Zonberäkningar

9.1 Gemensamma värme- och kylsystem

9.2 Redigering av indata

10 Temperaturstyrd ventilation

11 Manual

12 VIP-Area

13 Hjälpfunktioner

14 Uppdateringar

15 Värmeväxling och återluft

15.1 Låsning av verkningsgrad

15.1.1 Reducering av återluft vid kylbehov(Endast i valideringsläge)

15.2 Ökad detaljeringsgrad vid reglering 7

16 Kylmaskin med DX-kyla till rumsluft eller tilluft (Endast valideringsläge)

17 Förbränningsvärmekälla(Endast valideringsläge)

18 Programstruktur

19 Klimatdata

20 Reviderade beräkningsfunktioner


1 Sammanfattning

VIP-Energy version 3 har genomgått en omfattande revidering från version 2 för att anpassas till beräkningsfall i Ashrae140-2007. Dessa revideringar berör främst solinstrålning, kylmaskiner, funktioner för fukt och kondensering och återvinningsfunktioner i ventilationssystem.

Funktioner för att hantera gemensamma värme- och kylsystem i samband med beräkningar med flera zoner har lagts till.

Internt har programfunktioner modifierats för att eliminera datatekniska begränsningar.

Indatadialoger har omarbetats för at förenkla hantering av indata och minska antalet operationer.

De funktioner som normalt endast används vid testning och validering nås om valideringsfunktioner aktiveras under menyn ”Visa”

2 Indatadialoger

Version 3 har fått ett nytt system för hantering av indata.

Knappar i dialogfönstret för att modifiera innehållet i listboxar har tagits bort och ersatts av menyer som nås via högerklick. Menyernas innehåll är avpassade till aktuell situation och varierar beroende på var man högerklickar.

Funktionen ”Ändra” har tagits bort och data uppdateras i stället direkt då de skrivs in.

Funktioner för ”Ångra” och ”Gör om” har lagts till.

Arbetssättet blir omvänt i jämfört med version 2. Först läggs en rad till och därefter redigeras data.

2.1 Vänsterklick i listbox

Med vänsterklick i en listbox blir den klickade raden aktiv och postens innehåll kopieras till indatafönster, kryssrutor och radioknappar.

2.2 Klick på OK

Med klick på OK går man ur dialogen och behåller förändrade data.

2.3 Knappar

Knappar för hantering av listboxar utgår och ersätts med snabbmenyer som aktiveras med högerklick. Knappfunktion ”Ändra” utgår.

2.4 Snabbmenyval ”Infoga”

Infogar en tom rad eller data från aktuell rad. I de fall det endast får förekomma en rad med samma benämning används {Ny} som förvald benämning.

2.5 Snabbmenyval ”Lägg till”

Lägger till tom rad eller data aktuell rad. I de fall det endast får förekomma en rad med samma benämning används {Ny} som förvald benämning.

2.6 Drag och släpp funktion

Med vänster musknapp nedtryckt kan rad flyttas i listbox.

2.7 Knappar för ”flytta upp och Flytta ner”

I dialoger med befintliga flytta ner och upp knapp ersätts dessa med ”Drag och släpp” funktion.

2.8 Delete-tangenten

Delete-tangenten på tangentbordet kan användas till att ta bort markerad rad i listbox.

2.9 Ändrad benämning av ”Indata”

Benämning ”Indata” är luddig då även katalogdata kan kategoriseras som indata. Indata har ändrats till ”Projektdata”.

2.1 0Koppling indata (projektdata)-katalogdata

När indatafönster för katalogdata öppnas från annat indatafönster så söker programmet aktuell post i katalogdata.

2.11 Ångra- / Gör om- funktion

Generell komplettering i alla indatadialoger med ”Ångra/Gör om”-funktioner i såväl VIP-Energy som utökning till flera steg i VIP-Area. Funktionsvalen nås via verktygsfält i övre vänstra hörnet eller med högerklick.

2.12 Kopiering av katalogdata

En funktion för kopiering av enstaka katalogposter har tillkommit i vissa dialoger med mer komplexa indata. Det är en global kopiering via extern fil som lagras i samma mapp som katalogdata och klimatdata. Funktionen gäller även tidsscheman för driftfall och ventilationsflöden.

2.13 Tidsscheman

En katalogfunktion för tidsscheman har tillkommit. Driftfall, ekonomi och ventilation har gemensamt system så scheman kan utnyttjas generellt i programmet.

Det innebär att man kan lägga upp kataloger av tidsscheman för olika verksamheter

3 Funktionstangenter

Med funktionstangenten ”f5” genomförs beräkning med aktuella revideringar oavsett var användaren finns i dialogstukturen.

Beräknaknappen tas därmed bort från alla dialoger. Beräkningsknappen i huvudfönstrets verktygsfält finns kvar.

4 Nyckeltal

Vissa nyckeltal har tillkommit.

5 Dataexport

Listan i comboboxen i version 2 är utbytt mot kryssrutor i version 3.

6 VVC-Förluster

Indata för tappvarmvatten har kompletterats med sk VVC-förluster. Indata med sorten W/K internt och externt. Värmeflödet beräknas som differens mellan tappvarmvatten temp och rumstemperatur respektive utetemperatur. Den interna ger ett värmetillskott till byggnaden och den externa som en extra transmission.

7 Grafisk presentation

7.1 Skalor

Markering av skalor mm på diagram har uppdaterats. Möjlighet att välja stödlinjer har lagts till.

7.2 Varaktighetsdiagram

Diagrammen har kompletterats med ett varaktighetsdiagram. Diagrammet visar summan av de parametrar som aktiverats i diagrammet över energibalanser.

8 Indata värme kyla

Indata för värme och kyla har delats på två separata indatadialoger.

Indata för solfångare flyttas till katalogindata. Solfångartyp, horisontvinkel, area och orientering ligger i ”Indata värme”. Övriga indata som är specifika komponentdata ligger i katalogdata. Mängdrelaterade katalogdata anges per m² solfångare.

Indataboxar för typ av värmepump har kompletterats med en rad där samtliga värmepumpstyper finns med.

9 Zonberäkningar

9.1 Gemensamma värme- och kylsystem

I version 3 kan enskilda zoner försörjas från gemensamma försörjningscentraler. Varje försörjningscentral innehåller solfångare, värmepumpar kopplade till vattensystem, begränsad värmeeffekt, samt begränsad kyleffekt. Gemensamma frånluftsvärmepumpar kan hämta frånluft från ventilationssystem i anslutna zoner.

Indata för zonberäkning ändras så att användaren först väljer vilka zoner och försörjningscentraler som ska användas och i nästa steg anges kopplingar mellan zoner och koppling mellan zoner och försörjningscentraler.

9.2 Redigering av indata

Indata för de zoner och försörjningscentraler är direkt åtkomliga från indatadialogen för zonberäkning. Via högerklick på respektive lista kan man via snabbmeny gå till redigering av olika typer av indata.

10 Temperaturstyrd ventilation

I version 2 sätts konstanta gränser för forcering som rumstemperatur och som temperaturdifferens mellan rumstemperatur och tilluftstemperatur.

I version 3 har catalogdata driftfall har kompletterats med temperaturgräns för temperaturstyrd forcering som ger användaren full frihet.

11 Manual

Manualen i PDF-format utgår och i stället läggs manualen på www.vipenergy.net. Förändringen möjliggör att adressera till specifika textavsnitt direkt från dialogfönster.

12 VIP-Area

Komplettering av nyckeltal med fönsterarea uppdelat på fönstertyp och väggtyp. Det kan vara olika typer av smygar.

13 Hjälpfunktioner

Hjälpfunktionen är kompletterad med direktlänk till manualavsnitt vipenergy.net.

Samtliga dialoger ska förses med hjälptexter angående nya funktioner.

14 Uppdateringar

Varje gång programmet startas kontrolleras om det finns nyare version. Om så är fallet kommer information upp på huvudsidan.

15 Värmeväxling och återluft

Indata för reglering av ventilationsaggregat kar utökats.

15.1 Låsning av verkningsgrad

I tidigare versioner har återluft och värmeväxling varit reglerande. Återvinning har använts för att ersätta behov av värme eller kyla. I version 3 kan verkningsgrad låsas så att den sker oberoende av värme- eller kylbehov.

15.1.1 Reducering av återluft vid kylbehov(Endast i valideringsläge)

Aktiveras funktionen reduceras återluft när det finns kylbehov och vissa andra kriterier är uppfyllda.

15.1.1.1Reglering med hänsyn till temperatur

Återluft används under förutsättning att utetemperaturen är lägre än rumstemperaturen.

15.1.1.2Högsta temperatur ute för återluft

Återluft stängs vid utetemperatur över gränsvärdet.

15.1.1.3Högsta temperatur i rumsluft för återluft

Återluft stängs vid rumstemperatur över gränsvärdet.

15.1.1.4Reglering med hänsyn till entalpi

Återluft används under förutsättning att entalpin i uteluften är lägre än rumsluften.

15.1.1.5Högsta entalpi ute för återluft

Återluft stängs vid entalpi i uteluft över gränsvärdet.

15.2 Ökad detaljeringsgrad vid reglering

Användaren kan välja om återvinning ska ersätta kylbehov i tilluft samt värme och kylbehov i rumsluft.

16 Kylmaskin med DX-kyla till rumsluft eller tilluft (Endast valideringsläge)

Kylmaskin som arbetar direkt mot rumsluft eller tilluft. Maskinen arbetar med konsant varvtal och går därför intermittent om kyleffekten överstiger kylbehovet.

I indatakatalogen för köldmedier finns de två kylmaskiner inlagda med specifikation för kylmaskinens totala funktion.

Användaren har möjlighet att lägga in egna maskiner med specifikation av köldmedium och data för en mätpunkt enligt samma system som för värmepumpar.

Kylmaskinen kan arbeta mot rumsluft eller tilluft. I indata för reglings av ventilationsaggregat anges om aggregatet ska vara anslutet till DX-kylmaskin.

17 Förbränningsvärmekälla(Endast valideringsläge)

Funktionen simulerar en förbränningsvärmekälla med en viss effekt med intermittent drift.

18 Programstruktur

Tidigare har vektorer med indata kopierats från VIP02Data till interna vektorer i dialogklasser. I ver 3 sparas i stället originaldata i dialogklassens ångra funktion och alla revideringar sker i VIP02Data. Om revideringar ska avbrytas kopieras originaldata tillbaka till VIP02Data.

Detta förenklar hanteringen med beräkna via funktionstangenten ”f5”.

19 Klimatdata

I ver 3 sparas aktuella inlästa klimatdata i VIP-filen. Tidigare sparades enbart ortnamnet och klimatfilen lästes in efter det att VIP-filen lästs in.

20 Reviderade beräkningsfunktioner

Vissa beräkningsfunktioner har justerats för att anpassas till internationella standarder.

Internt strålningsutbyte har minskats med cirka 5 %.

Absorption av solinstrålning har minskats och reflektion ut har ökats vilket medfört att netto solinstrålning genom fönster minskats med 10-13 %.