VIPLogga.gif VIP-Energy UNITEDKINGDOMflag-2.gif  

Version 3.0.1

Buggfixar

Frånluftsflöde kopierades inte alltid från zoner till frånluftsvärmepump.

Kopiering av byggdel i dialogrutan för 2D-byggdelar.

Spara filer över nätverk är lika snabb som att spara till lokal hårddisk.

Beräkning av DX-kylmaskiner är något modifierad.

Beräkningen är modifierad för att klara extremt kraftiga köldbryggor där värmeövergångsmotstånden är dominerande.

Beräkning av maximalt ventilationsflöde för beräkning av tillåten eleffekt enligt BBR.

Indatakontroll av försörjningscentraler har justerats. Ej relevanta varningar för försörjningscentraler har tagits bort.

Värmeövergångsmotstånd i zongränser har justerats. Värdet var tidigare något för lågt.

Maxbegränsning av diffus solstrålning vid låg solhöjd och klimatdata som ej är tidsmässigt matchade med aktuell ort.

Beräkning av kondensering av fukt vid annan kyla än DX-kylmaskin.

Kompletteringar

Fönster/Dörrar/Ventiler utan U-värde definieras som ventiler och ges sorten ”st” i stället för ”m²” .

Klimatfiler kan även innehålla data för normalstrålning som komplement till total horisontalstrålning.

Kompletteringar av beräkningar med glasets värmekapacitet i fönster.

Värmeövergångsmotstånd modifierade för att ta hänsyn till variationer i luftens densitet.

Värmetransmittans för diffus solstrålning är ökad med 14 % för anpassning till Ashrae standard.

Diagram med temperatur har kompletterats med medelvärde.

Export av data har kompletterats med diffus och direkt horisontalstrålning samt direkt normalstrålning.

Vid beräkning av flera zoner redovisas hur stor del av datorns minne som upptas av data för zonberäkningen. Datahanteringen har effektiviserats.

Möjlighet att ändra yttre långvågig emissionskoefficient i när programmet körs i utvärdering och validering. Normalvärde minskat från 0,9 till 0,5.

Uppdatering av svensk version till BBR21